Search

Momentum Consulting løser opgaver indenfor search, ledelses- og organisationsudvikling. Vi er et team af erfarne konsulenter, der tilbyder skræddersyede løsninger  baseret på omfattende knowhow og gensidig dialog med vores kunder.

Vores afdeling for Search blev etableret i 2005 med formålet om at hjælpe vores kunder skridtet videre med de bedste kandidater. Dengang som nu, bestræber vi os altid på, at benytte klare og entydige processer, der tilpasses vores kunders behov samtidigt med, at alle kandidater bliver behandlet korrekt og respektfuldt.

Som et specialiseret konsulenthus med dygtige og erfarne konsulenter er vi i stand til at udvikle og tilpasse os i takt med de organisationer vi arbejder i. Vi har taget de bedste erfaringer med og fokuserer konstant på at gøre det endnu bedre!

Case 1: General Manager til international medicovirksomhed

“Momentum Consulting fandt vækstfokuseret, ledelsesstærk kandidat.”

 

En amerikanske ejet medicoteknisk virksomhed, som er verdensledende inden for sine områder af diagnostisk udstyr, havde behov for at finde såvel en ny General Manager til det danske salgsselskab som en direktør til internationalt distributionssalg på udvalgte markeder.

Momentum Consulting havde tidligere med succes fundet flere International Area Managers til virksomhedens internationale salgsorganisation, og havde dermed en stærk forståelse for såvel strategi som virksomhedsorganisation, og blev således en naturligt valgt samarbejdspartner til searchen.

Virksomheden havde inden for de seneste år gennemgået et strategiskifte og strømlinet processer, således at de nationale salgsselskaber i højere grad blev knyttet til det amerikanske hovedkvarter i form af øget rapportering og dokumentation, ensartede processer, regulativer (SOX) mv. Det var således afgørende for virksomheden, at den nye General Manager og Director Distributor Sales kunne fungere godt kommercielt og strategisk i en reguleret amerikansk virksomhedskultur, i et internationalt salgsteam, samtidig med at man kunne opnå den fornødne respekt i det danske kliniske miljø og besad en god klinisk forståelse.

Virksomheden ønskede af synergi- og ressourcemæssige årsager, at de to stillinger skulle bestrides samlet af én person. Dette indebar, at stillingen ledelsesmæssigt, strategisk og operationelt spændte over to meget forskellige roller organisatorisk og markedsmæssigt. I rollen som GM skulle der drives direkte salg/end user salg til hospitaler og klinikker på det danske marked, primært gennem udbud. I rollen som Director, Distributor Sales, skulle der drives btb-salg via distributører på internationale markeder. Markeder som dels bestod af etablerede markeder i Europa, dels vækstmarkeder i form af udvalgte BRIK-lande med stort vækstpotentiale.

Momentum Consulting fastlagde i samarbejde med virksomheden en search-strategi, der tog højde for og indbyrdes vægtede de ønskede kommercielle, faglige og personlige kompetencer. Som et ekstra kriterie indgik endvidere, at kandidaterne skulle have potentiale til at indgå i virksomhedens successionsplanlægning og inden for en kortere årrække skulle den udvalgte, således kunne overtage det samlede salgsansvar for såvel de europæiske datterselskaber som hele det internationale btb-distributionsmarked.

Searchen blev primært rettet mod medicotekniske virksomheder inden for btb-salg og direkte salg for at sikre den rette markedsmæssige og kliniske forståelse blandt kandidaterne. Momentum Consulting fik i kraft af sit branchenetværk samlet et stærk felt af kandidater, der tillige gennemgik en assessmentproces med logiske tests og en personlighedstest, for at virksomheden kunne få et bredt billede af kandidaternes samlede kompetencer. I forbindelse med præsentationen af kandidaterne, blev kandidaterne endvidere bedt om at forberede og præsentere en business case på engelsk.

Virksomheden valgte at ansætte en kandidat, der med sin erfaring fra medicoteknisk og højteknologisk industri, samt brede, internationale erfaring, besad den rette kombination af kommercielle, kliniske og ledelsesmæssige kompetencer.

Efter ansættelsen af den udvalgte kandidat, er virksomheden i fuld gang med at iværksætte de nødvendige tiltag for at øge markedsandelen og profitabiliteten på såvel det danske marked som de internationale markeder, samtidig med at man har fået en velfungerende ledelse, der har skabt den fornødne fokusering og ro i de to salgsteams.

 

 

 

 

Case 2: Centrale HR-profiler til medicinalvirksomhed

”En vellykket search-proces som har vist sig at være langtidsholdbar.”

 

En global medicinalvirksomhed skulle i gang med at implementere en ny HR-organisation. HR-direktøren havde ønsket om, at bevæge afdelingen fra en funktionsopdelt HR-organisation til en HR-Partner oganisation, der i højere grad var tæt på ”kunderne”, og som dermed understøttede virksomheden overordnede strategi.

Momentum Consulting, der tidligere havde løst andre search-og assessmentopgaver i virksomheden, blev briefet om opgaven og i samarbejde med HR-direktøren blev scopet for search-processen fastlagt.

Momentum Consulting har omfattende erfaring at hjælpe medarbejdere og ledere med at håndtereog forebygge stress.

Opgaven blev at identificere følgende kandidater:

  • 1 HRD Manager
  • 1 HR Business Partner med stærk rekrutteringskompetence og en international profil
  • 1 HR Business Partner med stærk udviklingskompetence og en international profil
  • 1 HRD Konsulent

Virksomheden ønskede en aktiv afdækning af markedet, så opgaven blev derfor løst i en ren search-proces. Denne proces sikrede et meget højt niveau blandt de præsenterede kandidater, og ligeledes fik virksomheden en tilbagemelding på, i hvilket omfang potentielle kandidater opfattede virksomheden som en attraktiv arbejdsplads.

Alle fire stillinger blev besat inden for den aftalte tidsramme. Momentum Consultings psykologer bidrog med personlige assessments af topkandidaterne, hvilket gav værdifuldt input i forholdet til den endelige selektion.

I dag oplever virksomheden at have en velfungerende HR funktion. Virksomheden giver udtryk for, at HR er en vigtig sparringspartner, der forstår deres udfordringer. Senest er den ene af de fire kandidater blevet udnævnt til Vice President med overordnet ansvar for al HR.

 

 

 

 

 

Case 3: Finance Manager til Private Equity virksomhed

”Momentum Consulting fandt talentfuld Finance Manager, der efter kun et år blev udnævnt til Director.”

 

En succesfuld Private Equity virksomhed med et skandinavist fokus, havde eksisteret i tre år. Virksomhedens CFO havde opbygget en solid og velfungerende Finance-funktion med 10 medarbejdere. CFO’en ønskede at steppe op til mere forretningsorienterede opgaver, og vurderede samtidigt, at der var et udpræget behov for at få en Finance Manager med stærke IFRS –kompetencer om bord.

Momentum Consuting, der havde assisteret CFO’en i forbindelse med ansættelse af en Business Controller, blev valgt til at understøtte denne proces. Virksomheden havde meget præcise ønsker til den nye Finance Managers faglige kompetencer. Momentum Consulting anbefalede en målrettet search-proces.

Selve search-processen var meget fokuseret qua de ufravigelige faglige krav. Dette stillede krav til Momentum Consultings forståelse af fagområdet, og samtidig var en professionel og diskret tilgang vigtig for et succesfuldt forløb.

Den særdeles målrettede search-proces betød, at der kunne præsenteres tre kandidater med meget solide IFRS-kompetencer. Virksomheden valgte at fortsætte dialogen med to spidskandidater som én af Momentum Consultings erhvervspsykologer gennemførte assessments på. Informationer fra assessments blev brugt til at understøtte valget af topkandidat, og CFO’en blev ligeledes briefet på, hvordan han kunne sikre en succesfuld integration af sin nye Finance Manager.

CFO’en var yderst tilfreds med Momentums leverance, og han har i forbindelse med et personligt jobskifte valgt at fortsætte samarbejdet med Momentum Consulting.